O društvu

English

Društvo bibliotekarjev Ljubljana je prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih delavcev in deluje na območju osrednjeslovenske regije (UE: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi). Društvo je bilo ustanovljeno 29. marca 1968, kot pravni naslednik leta 1954 ustanovljene ljubljanske podružnice Društva bibliotekarjev Slovenije.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo veljavni predpisi. Sedež društva je v Ljubljani, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3.

Društveni temeljni akt so Pravila Društva bibliotekarjev Ljubljana, sprejeta na Zboru članov 19. 11. 2010, na podlagi določil 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 58/2009).

Društvo vodijo organi: Občni zbor, Izvršilni odbor s predsednikom, tajnikom in blagajnikom ter osmimi člani, Nadzorni odbor s tremi člani in Častno razsodišče s tremi člani.
Trenutno vodstvo je bilo izvoljeno 14. 3. 2023, in sicer za mandatno obdobje 2023–2027. Aktualna predsednica društva je mag. Ana Zdravje.

Namen, naloge in cilji

Društvo je ustanovljeno z namenom, da:
• omogoča svojim članom po območnem principu uresničevanje pravic in dolžnosti, ki so sprejete v Pravilih Društva bibliotekarjev Ljubljana in Statutu ZBDS,
• skrbi za povezovanje z vsemi strokovnimi organizacijami in društvi, z državnimi organi, s strokovnimi inštitucijami, z delovnimi organizacijami s področja bibliotekarstva in drugimi zainteresiranimi strokovnimi organi.

Naloge društva so:
• spremljanje in razvijanje bibliotekarske znanosti v teoriji in praksi,
• strokovno dvigovanje knjižničarske dejavnosti,
• skrb za razvoj knjižnične mreže in razvoj enotnega informacijskega sistema,
• izdajanje strokovnih publikacij v skladu z veljavnimi predpisi,
• medsebojna pomoč pri reševanju posameznih strokovnih problemov,
• informiranje članov v skupnih zadevah.

Društvo dosega svoje cilje in naloge:
• s sprejemanjem programa dela, pri čemer upošteva potrebe in interese članstva ter programske usmeritve strokovnih dejavnikov na svojem področju,
• z organizacijo strokovnih posvetovanj, predavanj ter drugimi oblikami, s katerimi skrbi za strokovni dvig članstva,
• z izdajanjem strokovnih publikacij in s sodelovanjem s sredstvi javnega obveščanja pri obravnavanju perečih vprašanj iz bibliotekarske stroke,
• s spremljanjem problematike normativov in standardov,
• z organizacijo srečanj s sorodnimi društvi.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

Društvo je nepridobitno, samostojno združenje knjižničarjev osrednjeslovenskega območja. Društvo je tudi kolektivni član združenja bibliotekarskih društev (ZBDS). Njegovi edini prihodki so članarine, ki jih člani društva prispevajo za delovanje DBL in ZBDS, kar vključuje tudi prejemanje strokovne revije Knjižnica. Višino odvoda članarine določi Občni zbor ZBDS.

Delovanje v javnem interesu na področju kulture

Društvo je leta 2014 pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Po ostalih oblikah financiranja (donacije, projektna sredstva ipd.) društvo zaenkrat še ni posegalo, občasno pridobi sponzorska sredstva. Porabo zbranih finančnih sredstev društvo določi z letnim programom dela in s finančnim načrtom, ki ga sprejme občni zbor.

Namenitev dela dohodnine za donacije
Društvo bibliotekarjev Ljubljana je eden izmed upravičencev, kateremu je mogoče nameniti del dohodnine. To lahko kadarkoli med letom stori vsak davčni zavezanec, in sicer na spletni strani FURS.

Bivše predsednice in predsedniki ter častni člani

Bivši predsedniki DBL:
Lepša Šturm, 1968-1976
Jože Šifrer, 1976-1979
Miša Sepe, 1979-1983
Majda Jakše Ujčič, 1983-1987
Ivan Kanič, 1987-1991
Nada Češnovar, 1991-1995
Smiljana Pejanovič, 1995-2009
Maja Peteh, 2009-2019

Častni člani DBL:
Nada Češnovar
Majda Jakše Ujčič
Ivan Kanič
Smilja Pejanovič
Miša Sepe
Lepša Šturm

Člani DBL, ki so častni člani ZBDS:
Silva Novljan
Jelka Gazvoda

 

Informacije

E-pošta: info@dbl.si

Društvo bibliotekarjev Ljubljana
Trg republike 3, Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 2027 592 (BIC KODA: HDELSI22)
Matična številka: 5169801000
Davčna številka: 54323665

Predsednica DBL: mag. ANA ZDRAVJE
Tel: 01 308 51 75
ana.zdravje[at]mklj.si

Blagajničarka DBL: dr. Maja Peteh
Tel: 01 320 35 45
maja.peteh[at]gozdis.si

Urednik spletne strani: Marko Aupič
Tel: 01 5805 164
marko.aupic[at]fdv.uni-lj.si

(Skupno 636 obiskov, današnjih obiskov 1)